ΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»

Το προσφάτως επικαιροποιημένο (Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης: 2135/τ.Β/11.06.2018, ΦΕΚ 3446 ΤΕΥΧΟΣ Β 12-9-2019) Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., και προσφέρεται αποκλειστικά ως Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης στην έδρα του ιδρύματος (Ηράκλειο Κρήτης). Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι χωρίς δίδακτρα.

Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: (α) Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματοποίησης και προώθησης της καινοτομίας σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την αγροτική παραγωγή, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ενέρ­γεια, καθώς και (β) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευ­νας σε γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της ρομποτικής, των συστημάτων ελέγχου, των σύγχρονων κατασκευαστικών τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής, και των αυτομα­τισμών.

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθή­ματα, ενώ κατά το τρίτο εξάμηνο εκπονείται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται, ως επί το πλείστον, κατά τις απογευματινές ώρες.
Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα μπορούν ενδεικτικά:

  • Να καλύψουν ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό σε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
  • Να δραστηριοποιηθούν ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνολογικό πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής προηγμένων συστημάτων παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής.
  • Να καλύψουν θέσεις έρευνας ή διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται το Δ.Π.Μ.Σ.
  • Να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται το Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. “Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής” γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικής καθώς και συναφών ειδικοτήτων, από Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή από ομοταγή αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρύματα της αλλοδαπής. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψη­φιότητας έχουν και οι φοιτητές των παραπάνω κατηγοριών που βρίσκονται στο τέλος των σπουδών τους, με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις λήψης του πτυχίου/διπλώματός τους έως την έναρξη των μαθημάτων.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι, καθώς και μέλη των κατηγοριών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.    ΕΔΩ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο