• Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων για την πρόσκληση «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022» 
  1. Μαριάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
  2. Παπαδάκης Νικόλαος, Μέλος
  3. Τσικαλάκης Αντώνιος, Μέλος

                   Αναπληρωματικά Μέλη:
                 1. Κυμάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Πρόεδρος
                 2. Σφακιωτάκης Μιχαήλ, Αναπληρωματικό Μέλος
                 3. Παχουλάκης Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος.

  • Επιτροπή διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αποτελούμενη από τους:
  1. Μαλάμο Αθανάσιο
  2. Ακουμιανάκη Δημοσθένη
  3. Τσικνάκη Εμμανουήλ
  4. Σφακιωτάκη Μιχαήλ
  5. Κυμάκη Εμμανουήλ
  6. Μαγειρόπουλο Εμμανουήλ
  7. Μαυροματάκη Φώτιο,
  • Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή  για την αξιολόγηση υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. αποτελούμενη από τους:
  1. Μαριά Κωνσταντίνο, αναπληρωτή καθηγητή, ως Πρόεδρο.
  2. Παπαδάκη Νικόλαο, αναπληρωτή καθηγητή, ως Μέλος.
  3. Τσικαλάκη Αντώνιο, Επίκουρο καθηγητή, ως Μέλος  και
  • Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή για την αξιολόγηση υποψηφίων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/80 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 αποτελούμενη από τους:
  1. Ξεζωνάκη Ιωάννη, καθηγητή, ως Πρόεδρο.
  2. Μαυροματάκη Φώτιο, καθηγητή, ως Μέλος.
  3. Κορνήλιο Νικόλαο, καθηγητή, ως Μέλος.
  • Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  1. Τσικνάκης Εμμανουήλ, Καθηγητή
  2. Ακουμιανάκη Δημοσθένη, Καθηγητής
  3. Κυμάκη Εμμανουήλ, Καθηγητή
  • Επιτροπές για την πρακτική άσκηση φοιτητών και την Πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» σε συνέχεια του Ν. 4610/2019

     Α) ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαυροματάκης Φώτιος, Καθηγητής του Τμήματος
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του ΠΠΣ του Τμήματος απαρτίζεται από τους:

  1. Μαυροματάκη Φώτιο, καθηγητή
  2. Κυμάκη Εμμανουήλ, καθηγητή και
  3. Καλογεράκη Μιχαήλ, αναπληρωτή καθηγητή

    Β) ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φραγκοπούλου Παρασκευή, Καθηγήτρια του Τμήματος
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του ΠΠΣ του Τμήματος απαρτίζεται από τους:

  1. Φραγκοπούλου Παρασκευή, καθηγήτρια
  2. Παπαδουράκη Γεώργιο, καθηγητή και
  3. Παπαδάκη Νικόλαο, αναπληρωτή καθηγητή
  • Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων για τη συμπληρωματική πρόσκληση «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022»

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Στρατάκης Δημήτριος, Πρόεδρος
  2. Παπαδάκης Νικόλαος, Αν. Πρόεδρος
  3. Κορνάρος Γεώργιος, Μέλος

      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Μαριάς Κωνσταντίνος, Μέλος
  2. Μαυροματάκης Φώτιος, Μέλος
  3. Τσικαλάκης Αντώνιος, Μέλος

Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης φακέλων υποψηφίων για Διδακτορική Διατριβή.

  • Ηλεκτρονικές Διατάξεις
  1. Κυμάκης Εμμανουήλ
  2. Κορνήλιος Νικόλαος
  3. Κορνάρος Γεώργιος
  • Πληροφοριακά Συστήματα
  1. Μαρακάκης Εμμανουήλ
  2. Βασιλάκης Κωνσταντίνος
  3. Φραγκοπούλου Παρασκευή
  • Βϊοιατρική Μηχανική
  1. Τσικνάκης Εμμανουήλ
  2. Παπαδουράκης Γεώργιος
  3. Μαριάς Κωνσταντίνος
  • Ενεργειακά Συστήματα
  1. Καραπιδάκης Εμμανουήλ
  2. Σιδεράκης Κυριάκος
  3. Τσικαλάκης Αντώνιος
  • Ρομποτική
  1. Σφακιωτάκης Μιχαήλ
  2. Γιαννακουδάκης Αριστοτέλης
  3. Φασουλάς Ιωάννης
  • Τριμελή επιτροπή για την αναγνώριση μαθημάτων των παραπάνω επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους2019-2020 αποτελούμενη από τους:
  1. Τσικαλάκη Αντώνιο, επίκουρο καθηγητή
  2. Παπαδάκη Νικόλαο, αναπληρωτή καθηγητή και
  3. Γεωργίου Ευστράτιο, καθηγητή