Επιτροπές

Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων για την πρόσκληση «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022»:
1.Κωνσταντίνος Μαριάς, Πρόεδρος
2.Νικόλαος Παπαδάκης, Μέλος και
3.Αντώνιος Τσικαλάκης, Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1.Εμμανουήλ Κυμάκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος
2.Μιχαήλ Σφακιωτάκης, Αναπληρωματικό Μέλος και
3.Ιωάννης Παχουλάκης, Αναπληρωματικό Μέλος

Επιτροπή διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αποτελούμενη από τους:
1.Αθανάσιο Μαλάμο 
2.Δημοσθένη Ακουμιανάκη
3.Εμμανουήλ Τσικνάκη
4.Μιχαήλ Σφακιωτάκη
5.Εμμανουήλ Κυμάκη
6.Εμμανουήλ Μαγειρόπουλο και
7.Φώτιο Μαυροματάκη

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή  για την αξιολόγηση υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. αποτελούμενη από τους:
1.Κωνσταντίνο Μαριά, Αναπληρωτή Καθηγητή, ως Πρόεδρο
2.Νικόλαο Παπαδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή, ως Μέλος και
3.Αντώνιο Τσικαλάκη, Επίκουρο Καθηγητή, ως Μέλος  

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή για την αξιολόγηση υποψηφίων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/80 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 αποτελούμενη από τους:
1.Κώνσταντίνος Μαριάς, Αναπληρωτή Καθηγητή, ως Πρόεδρο
2.Μαυροματάκης Φώτιος, Καθηγητή, ως Μέλος και
3.Νικόλαος Παπαδάκης, Αναπληρωτή Καθηγητή, ως Μέλος

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών:
1.Εμμανουήλ Τσικνάκης, Καθηγητή
2.Δημοσθένη Ακουμιανάκη, Καθηγητής και
3.Εμμανουήλ Κυμάκη, Καθηγητή

Επιτροπές για την πρακτική άσκηση φοιτητών και την Πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» σε συνέχεια του Ν. 4610/2019:

Α) ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βερνάρδου Δήμητρα, Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος
1.Δήμητρα Βερνάρδου, Επίκουρο Καθηγήτρια
2.Μιχάλης Καλογεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής και
3.Εμμανουήλ Κυμάκης, Καθηγητής

Β) ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σπυρίδων Παναγιωτάκης, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του ΠΠΣ του Τμήματος απαρτίζεται από τους:
1.Σπυρίδων Παναγιωτάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή
2.Νικόλαο Παπαδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή και
3.Κωνσταντίνο Αϊβαλή, Λέκτορα

Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων για τη συμπληρωματική πρόσκληση «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022»:

Τακτικά Μέλη
1.Δημήτριος Στρατάκης, Πρόεδρος
2.Νικόλαος Παπαδάκης, Αν. Πρόεδρος και
3.Γεώργιος Κορνάρος, Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1.Κωνσταντίνος Μαριάς, Μέλος
2.Φώτιος Μαυροματάκης, Μέλος και
3.Αντώνιος Τσικαλάκης, Μέλος

Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης φακέλων υποψηφίων για Διδακτορική Διατριβή:

Ηλεκτρονικές Διατάξεις
1.Εμμανουήλ Κυμάκης
2.Νικόλαος Κορνήλιος και
3.Γεώργιος Κορνάρος

Πληροφοριακά Συστήματα
1.Εμμανουήλ Μαρακάκης
2.Κωνσταντίνος Βασιλάκης και
3.Παρασκευή Φραγκοπούλου

Βϊοιατρική Μηχανική
1.Εμμανουήλ Τσικνάκης
2.Γεώργιος Παπαδουράκης και
3.Κωνσταντίνος Μαριάς

Ενεργειακά Συστήματα
1.Εμμανουήλ Καραπιδάκης
2.Κυριάκος Σιδεράκης και
3.Αντώνιος Τσικαλάκης

Ρομποτική
1.Μιχαήλ Σφακιωτάκης
2.Αριστοτέλης Γιαννακουδάκης και
3.Ιωάννης Φασουλάς

Τριμελή επιτροπή για την αναγνώριση μαθημάτων των παραπάνω επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 αποτελούμενη από τους:
1.Αντώνιο Τσικαλάκη, Επίκουρο Καθηγητή
2.Νικόλαο Παπαδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή και
3.Ευστράτιο Γεωργίου, Καθηγητή

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο