Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών διοργανώνουν και λειτουργούν από κοινού Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ενεργειακά Συστήματα». Το Πρόγραμμα λειτουργεί με βάση την Απόφαση Έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2076, Τεύχος Β’, 26/8/2013, ΦΕΚ 3381 ΤΕΥΧΟΣ Β 27-8-2019) και είναι πλήρους φοίτησης.

Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα αιχμής της Ενεργειακής Τεχνολογίας που σχετίζονται με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και των αντικειμένων που άπτονται αυτών, καθώς και η αναβάθμιση και προαγωγή της έρευνας σε αυτό τον επιστημονικό χώρο.

Συνεπώς, στρατηγικός στόχος του ΔΠΜΣ είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η χρονική διάρκεια του είναι τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί την συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS, ήτοι 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο, με τις 30 να αφορούν την διπλωματική. ΕΔΩ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο