Σύνδεσμος: 
https://www.hmu.gr/hmu/8511

Το Τµήµα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριµνας (Ιατρείο) του ΕΛΜΕΠΑ εκδίδει σπουδαστικό βιβλιάριο περίθαλψης για την κάλυψη της Νοσοκοµειακής, Ιατροφαρµακευτικής και Οδοντιατρικής περίθαλψης των ανασφάλιστων σπουδαστών, αυτών δηλαδή που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικό φορέα των γονέων τους ή όσων δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τυχόν υπάρχον οικογενειακό βιβλιάριο λόγω απόστασης. Το ΕΛΜΕΠΑ εκδίδει επίσης Ευρωπαcκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας για τους σπουδαστές που είναι ασφαλισµένοι στο ΕΛΜΕΠΑ όταν πρόκειται να µετακινηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε προγράµµατα ανταλλαγής σπουδαστών (π.χ. Erasmus κλπ).