Τομείς

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα είναι σε άμεση συνάφεια με τις παρακάτω πτυχές του Γνωστικού αντικειμένου ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθώς τα μέλη του θεραπεύουν κυρίως γνωστικά αντικείμενα όπως:
Εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα μεταφοράς, μετατροπής, προστασίας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων τους, καθώς και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, τις ηλεκτρικές μηχανές, τα ηλεκτρονικά ισχύος, το φωτισμό και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εφαρμογές τους. Επίσης, περιλαμβάνονται οι μέθοδοι οικονομικής διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και η λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμιζόμενων ή μη, Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, μικροηλεκτρονικά και νανοηλεκτρονικά υλικά, στοιχεία και διατάξεις. Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και εφαρμογές, Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τα μέλη του Τομέα διδάσκουν τόσο στο πρόγραμμα κορμού όσο και στην Κατεύθυνση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
5 μέλη του Τομέα είναι απόφοιτοι τμήματων ΗΜΜΥ,  1 μέλος Χημικός Μηχανικός, 1 μέλος Μηχανικός παραγωγής και Διοίκησης, 2  Φυσικοί, 1 Μαθηματικός και 1 Χημικός 
Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα «Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών» καλύπτει τις ευρύτερες θεματικές περιοχές των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και μετρήσεων, των ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων, της επεξεργασίας σήματος, των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, και του υλικού και λογισμικού υπολογιστικών συστημάτων. Στελεχώνεται από 12 συνολικά μέλη ΔΕΠ και 1 μέλος ΕΤΕΠ, τα οποία προέρχονται τόσο από το πρώην Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. όσο και από το πρώην Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
Οι υποστηριζόμενες από τον Τομέα «Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών» ειδικότερες επιστημονικές περιοχές του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
  • Θεωρία κυκλωμάτων, ηλεκτρικές μετρήσεις, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, αισθητήρες, ανάλυση/σχεδίαση/κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με υπολογιστή.
  • Ηλεκτρονική, λογική σχεδίαση, ολοκληρωμένα κυκλώματα, προηγμένες ηλεκτρονικές διατάξεις, μικροηλεκτρονικά και νανοηλεκτρονικά υλικά/στοιχεία/διατάξεις.
  • Αναλογικά και ψηφιακά σήματα και συστήματα, κωδικοποίηση και επεξεργασία φωνής και εικόνας, τεχνητή όραση.
  • Δυναμικά συστήματα, γραμμικός και μη-γραμμικός αυτόματος έλεγχος, αλγεβρική θεωρία ελέγχου, συστήματα βιομηχανικού ελέγχου και αυτοματισμού, ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου, ρομποτική, μηχατρονική.
  • Ενσωματωμένα συστήματα, κυβερνοφυσικά συστήματα, βιομηχανικό ΙοΤ, συστήματα πρόσληψης μετρήσεων και δεδομένων.
  • Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις και συστήματα, τεχνολογία και εφαρμογές laser.
  • Βιοϊατρική τεχνολογία, βιοϊατρική πληροφορική, ιατρική πληροφορική, μηχανική ευχρηστίας.
  • Ευφυή συστήματα, νευρωνικά δίκτυα, αναγνώριση προτύπων, μηχανική μάθηση.
  • Υπολογιστικά συστήματα, οργάνωση υπολογιστών, αρχιτεκτονική υπολογιστών και περιφερειακών, εφαρμογές μικροεπεξεργαστών.
  • Λογισμικό συστήματος, ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων, λειτουργικά συστήματα.
Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής 
Στόχος του Τομέα είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ηθικά και τεχνολογικά, που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ, παράλληλα, θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους αυτούς τομείς.
Ο Τομέας στελεχώνεται από τα μέλη των κατευθύνσεων Μηχανικών Λογισμικού και Μηχανικών Δικτύων του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Το γεγονός αυτό του παρέχει τη δυνατότητα, πέραν των κλασικών αντικειμένων της Επιστήμης των Υπολογιστών και του φυσικού Επιπέδου των Τηλεπικοινωνιών που συναντώνται στα περισσότερα τμήματα ΗΜΜΥ, να θεραπεύει εις βάθος και άλλα πεδία από το χώρο της Πληροφορικής, παρέχοντας στους φοιτητές του Τμήματος την ευκαιρία εξειδίκευσης και πολύτιμης διαφοροποίησής τους από τους απόφοιτους άλλων ομοειδών τμημάτων.
Οι εξειδικεύσεις που προσφέρει ο Τομέας περιλαμβάνουν:
– Την Επιστήμη των Υπολογιστών
– Τη Μηχανική Λογισμικού
– Τα Πληροφοριακά Συστήματα
– Την Τεχνητή Νοημοσύνη
– Τη Μηχανική Μάθηση
– Το Σημασιολογικό Ιστό
– Τον Προγραμματισμό Διαδικτυακών Εφαρμογών
– Τα Ανθρωποκεντρικά συστήματα
– Τα Κοινωνικά Δίκτυα
– Τα Πολυμέσα και τα Γραφικά
– Την Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα
– Την Ανάπτυξη Παιχνιδιών
– Τη Διεισδυτική, Πανταχού-Παρούσα και Φυσική Υπολογιστική
– Τα Δίκτυα Υπολογιστών
– Τη Δικτύωση Αισθητήρων
– Τις Τηλεπικοινωνίες
– Την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
– Τις Δομές Μετάδοσης
– Προγραμματισμός,
– Δομές Δεδομένων
– Αλγόριθμοι