Το ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» λειτουργεί με βάση την Απόφαση Έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1036, Τεύχος Β’, 3/6/2015 – ΦΕΚ 1201, Τεύχος Β’, 24/6/2016, ΦΕΚ 3446 ΤΕΥΧΟΣ Β 12-9-2019). Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν από κοινού, το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως επισπεύδον τμήμα, και το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το Γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι Οργάνωση, διοίκηση και Οικονομία εστιασμένη σε αποφοίτους Τμημάτων Μηχανικών ΑΕΙ και συναφών ειδικοτήτων
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους Τμημάτων ειδικότητας Μηχανικού και άλλων συναφών ειδικοτήτων στην εφαρμογή γνώσεων οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας για το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την προώθηση και τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με μια επιχείρηση, ένα οργανισμό ή ένα φορέα.
Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στελεχών με εφαρμοσμένες γνώσεις και ικανότητα να καλύψουν τις ανάγκες και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, και οργανισμών στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Το Δ.Π.Μ.Σ. κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανικών, ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, εφόσον η επαγγελματική τους ενασχόληση σχετίζεται με τις εφαρμοσμένες γνώσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η χρονική διάρκεια του είναι τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί την συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS, ήτοι 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο, με τις 30 να αφορούν την διπλωματική. ΕΔΩ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο