Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αφουγκραζόμενο  τις απαιτήσεις και συναισθανόμενο τις προκλήσεις των καιρών επιχειρεί συνεχώς να αναβαθμίζει την εκπαίδευση του τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε διαδικασίες. Έχουν εισαχθεί και αφομοιωθεί επιτυχώς νέες τεχνικές στην εκπαίδευση αλλά και μεθοδολογίες που στηρίζονται στις βέλτιστες πρακτικές άλλων εγχώριων και ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τα οποία συνδέεται και συνεργάζεται στενά. Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων διατηρείται πάντα σε επαφή με την επιστημονική πρόοδο και τις απαιτήσεις της βιομηχανίας. Εκ των πραγμάτων οι σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες συμβαδίζουν και υποβοηθούνται  από τα αντίστοιχα τεχνολογικά εργαλεία που προσφέρονται. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι σε συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών υποδομών του και προς αυτό το σκοπό έχει αξιοποιήσει όλες τις πηγές χρηματοδότησης που του προσφέρθηκαν στο παρελθόν. 
Σε ότι αφορά τις τεχνολογικές υποδομές εκπαίδευσης το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο πέρα από τις βασικές υποδομές υποστήριξης μαθημάτων,  έχει οργανώσει ένα πλέγμα υποβοήθησης που περιλαμβάνει ένα κοινό για όλο το ίδρυμα σύστημα διαχείρισης  της μάθησης (LMS- Learning Management System) που στηρίζεται στην πλατφόρμα Open-Eclass του GUNET, έναν αριθμό οκτώ (8) αιθουσών με δυνατότητα πραγματικού χρόνου εκπομπής  και βιντεοσκόπησης μαθημάτων και μια σειρά από επιμέρους εφαρμογές για τη διαχείριση του περιεχομένου των μαθημάτων (πχ βιντεοσκοπήσεων, σημειώσεων κλπ). Ταυτόχρονα, υπάρχει σε λειτουργία ένα συνολικότερο σύστημα παροχής υποστήριξης προς τους φοιτητές παρέχοντας αδιάλειπτη ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπηρεσίες του ιδρύματος όπως μαθητολόγιο, γραμματεία, συγγράμματα και μέριμνα.
Το σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτό τον εξοπλισμό το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τον εκμεταλλεύεται αποδοτικά και σήμερα όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο ίδρυμα υποστηρίζονται από το σύστημα διαχείρισης (Learning Management System), ενώ έχει γίνει εκτεταμένη χρήση των υποδομών απομακρυσμένης πρόσβασης περιεχόμενου και βιντεοδιαλέξεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.  Επίσης, όλες οι αιτήσεις και η παροχή υπηρεσιών του υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.