Εργαστήριο Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών (MCN)

Εντάσσεται στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής του Τμήματος, και εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των
α) κατανεμημένων συστημάτων και κοινωνικών δικτύων,β) διαδραστικών γραφικών και πολυμέσων διαδικτύου,
γ) συστημάτων επικοινωνιών και δικτύων,
δ) δικτύων αισθητήρων και εφαρμογών τηλεματικής,
ε) μεθοδολογιών και εργαλείων για την αποτύπωση και τη μελέτη της κίνησης και της συμπεριφοράς ζώντων οργανισμών,
στ) ασφάλειας δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων, και
ζ) εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση, την οικονομία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.