Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (ISCA Lab)

Είναι ενταγμένο στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και δραστηριοποιείται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
(α) οι ενεργειακά αποδοτικές και προσαρμοστικές αρχιτεκτονικές και μέθοδοι για cyber-physical και αναδιαμορφώσιμα συστήματα,
(β) οι ευφυείς ενσωματωμένες συσκευές στο διαδίκτυο των αντικειμένων,
(γ) η ιατρική επεξεργασία εικόνας,
(δ) η εικονική φυσιολογική ανθρώπινη μοντελοποίηση,
(ε) η βιοϊατρική Πληροφορική, (στ) η υπολογιστική όραση και διάγνωση μέσω υπολογιστή,
(ζ) η ασφάλεια, αυθεντικότητα, προστασία και ασφαλής εκτέλεση εφαρμογών και επικοινωνιών και αποθήκευσης δεδομένων σε ενσωματωμένες συσκευές και διαδίκτυο των αντικειμένων, και
(στ) η ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, υποδομών υλικού και λογισμικού και εργαλείων αυτοματισμού  EDA.