Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (LEPS)

Εντάσσεται στον Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος. Τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Εργαστήριο LEPS αφορούν ενδεικτικά τις ερευνητικές περιοχές: 

  • Ενεργειακά Ηλεκτρικά Συστήματα. Συγκεκριμένα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, δίκτυα και υποσταθμοί χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, διηλεκτρικά υλικά, εξοπλισμός υψηλής τάσης και μετρήσεις, ηλεκτρονικά ισχύος και εφαρμογές τους, παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα και μηχανές, σύγχρονες ενεργειακές αγορές.
  • Ηλιακά Ενεργειακά Συστήματα. Συγκεκριμένα, φωτοβολταϊκά ενεργειακά συστήματα (διασυνδεδεμένα και αυτόνομα συστήματα), αποθήκευση ενέργειας, ηλιακά ενεργειακά συστήματα παραγωγής θερμικής ενέργειας, συνθήκες θερμικής άνεσης, ενεργά και παθητικά συστήματα σε κτίρια, ενσωμάτωση ηλιακών ενεργειακών συστημάτων σε κτίρια.
  • Συστήματα Φωτισμού. Συγκεκριμένα, τεχνολογίες φωτεινών πηγών, ηλεκτρονικά συστήματα οδήγησης λαμπτήρων, βελτιστοποίηση της λειτουργίας φωτοτεχνικών συστημάτων – οπτική άνεση σε κτίρια και φωτοτεχνικές μελέτες.