ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ 407/80, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.4386/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ 407/80, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.4386/16

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του  Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται να προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 5 του ΠΔ 407/80, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/16, προκειμένου να καλύψει τις  εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής, κατά το ακαδ. έτος 2019-20. Η προκήρυξη αφορά την διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

  1. Μαθηματικά Ι-Απειροστικό Λογισμό, Μαθηματικά ΙΙ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (εργαστήριο), Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Θεωρία), Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (Θεωρία) ,Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (Εργαστήριο), Διακριτά Μαθηματικά
  2. Φυσική (Μηχανική και Θερμοδυναμική), Φυσική (Ηλεκτρισμός)

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις παραπάνω εκπαιδευτικές ανάγκες θα καλύψουν την χορηγηθείσα στο τμήμα πίστωση.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι 10/9/2020, στην διεύθυνση:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τ. Θ. 1939

71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379712

Fax: (+30)2810379825

e-mail: georgiaz@hmu.gr

Υπόψη

Κας Ζερβάκης Γεωργίας,

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας με βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικού έργου.
  2. Αντίγραφα πτυχίου ΑΕΙ, διδακτορικού και λοιπών τίτλων σπουδών (για αλλοδαπό ίδρυμα απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.
  4. Πιστοποιητικό γεννήσεως στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
  5. Βεβαίωση ασφάλισης/εγγραφής στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (βεβαίωση ή αποδεικτικό κατοχής Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ)

Όσοι επιλεγούν και δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλόλητας

Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζήτηση):

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης

 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

(*ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Αθανάσιος Γ. Μαλάμος

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας της Σχολής