Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων των ΑΕΙ στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Στα πλαίσια εφαρμογής  των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της λειτουργίας των ΑΕΙ, η  ΕΘ.Α.Α.Ε.  προβαίνει στη σύνταξη Μητρώου Φοιτητών. Τα μέλη του Μητρώου Φοιτητών προορίζονται να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) Προγράμματος Σπουδών, καθώς η νομοθεσία προβλέπει τη συμμετοχή ενός φοιτητή στη σύνθεσή τους.

Αναρτάται η υπ’ αριθμό 28360/25.07.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων των ΑΕΙ στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ,  και συνημμένα το σχετικό υπόδειγμα αίτησης, προκειμένου να ενημερωθείτε.

Ανάρτηση των δύο επισυναπτομένων.

2022.7.25 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΜΦ για εγγραφή στο Μητρώο_s (2)

Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή για Μητρώο Φοιτητών