Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον/την αναπληρωτή/τρια του, στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΤΕΠ Δ